Parduotuvės taisyklės

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo gali būti sudaryta dviem būdais.
Prieš pateikdamas užsakymą Pirkėjas turi teisę derėtis su Pardavėju dėl bet kokių sutarties nuostatų, įskaitant šių taisyklių pakeitimus. Tokios derybos turėtų būti vykdomos raštu ir išsiųstos pardavėjo adresu (FORMADE, Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa).
Jei Pirkėjas atsisako galimybės sudaryti sutartį individualių derybų būdu, tuomet yra taikomos šios taisyklės ir atitinkamos teisinės nuostatos.

NUOSTATOS

§1 Sąvokų apibrėžimai

1. Pašto adresas - vardas ir pavardė arba įstaigos pavadinimas, vietovė (jei vietovė suskirstyta į gatves: gatvė, pastato numeris, buto ar patalpų numeris; jei vietovė nesuskirstyta į gatves: vietovės pavadinimas ir nekilnojamojo turto numeris), pašto kodas ir miestas.
2. Skundo pateikimo adresas:
FORMADE
Marszałkowska 34/50
00-554 Warszawa
3. Pristatymo įkainių sąrašas - galimų pristatymo būdų ir jų kainų sąrašas, kurį galima rasti nuorodoje formadore.lt/informacija/pristatymas-apmokejimas
4. Kontaktiniai duomenys:
FORMADE
Marszałkowska 34/50
00-554 Warszawa
el. paštas: info@formadore.lt
tel. nr.: +370 5 214 0766
5. Pristatymas - transporto paslaugos rūšis, vežėjas ir kaina, nurodyta pristatymo kainoraštyje, kurį galima rasti nuorodoje formadore.lt/informacija/pristatymas-apmokejimas
6. Pirkimo įrodymas - sąskaita faktūra arba kvitas, išrašytas pagal „2002 m. kovo 5 d. Nr. IX-751 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą“ su pakeitimais ir kitus atitinkamus teisės aktus.
7. Prekės kortelė - atskiras parduotuvės puslapis, kuriame pateikiama informacija prekę.
8. Pirkėjas - pilnametis fizinis asmuo, turintis visišką veiksnumą, juridinis asmuo arba organizacinis vienetas, neturintis juridinio asmens statuso, bet turintis teisnumą, perkantis prekes iš Pardavėjo, tiesiogiai susijusias su jo verslu ar profesine veikla.
9. Civilinis kodeksas - 2000 m. liepos 8 d. Civilinio kodekso įstatymas su pakeitimais.
10. Vartotojas - pilnametis fizinis asmuo, turintis visišką teisnumą, perkantis iš Pardavėjo, tiesiogiai nesusijęs su jo verslo ar profesine veikla.
11. Krepšelis - prekių, pasirinktų iš parduotuvėje siūlomų produktų, sąrašas, pagrįstas Pirkėjo pasirinkimu.
12. Pirkėjas - Vartotojas ir Klientas.
13. Prekių išdavimo vieta - Pirkėjo užsakyme nurodytas pašto adresas.
14. Prekės perdavimo laikas - momentas, kai Pirkėjas ar jo nurodytas atsiimti trečiasis asmuo priima prekę.
15. Mokėjimas - apmokėjimas už sutarties objektą ir pasirinktą pristatymo būdą, kurį galima rasti nuorodoje formadore.lt/informacija/pristatymas-apmokejimas
16. Vartotojų teisių apsaugos įstatymas - 2007 m. sausio 12 d.
17. Prekė - mažiausias ir nedalomas prekių kiekis, kuris gali būti užsakymo dalykas ir kuris Pardavėjo parduotuvėje nurodomas kaip matavimo vienetas nustatant kainą (kaina už vienetą).
18. Sutarties objektas - produktai ir jų tiekimas.
19. Paslaugos objektas - sutartis.
20. Atsiėmimo vieta - prekės pristatymo vieta, kuri nėra pašto adresas, nurodyta Pardavėjo parduotuvėje pateiktame sąraše.
21. Daiktas - kilnojamasis daiktas, kuris gali būti arba yra sutarties objektas.
22. Parduotuvė - svetainė, pasiekiama adresu formadore.lt, per kurią Pirkėjas gali pateikti užsakymą.
23. Pardavėjas: FORMADE Michał Wrzesnia, Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa, įmonės kodas: 160026099, PVM kodas: 749-186-67-05 įregistruotas ir matomas „CEDIG“ registre.
BANKO SĄSKAITA: 30 1140 1010 0000 5492 2600 1002
24. Skaitmeninis turinys - tarpusavyje sujungtų IT įrenginių ir programinės įrangos visuma, užtikrinanti duomenų apdorojimą, saugojimą, siuntimą ir gavimą telekomunikacijų tinklais, naudojant tam tikro tipo tinklui tinkamą galinį įrenginį, paprastai vadinamą internetu.
25. Išsiuntimo laikas - prekės puslapyje nurodytas valandų arba darbo dienų skaičius. Darbo dienos - dienos nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus į šį laikotarpį patenkančias valstybines šventes.
26. Sutartis - sutartis, sudaryta ne prekybai skirtose patalpose arba nuotoliniu būdu, kaip apibrėžta 2016 m. lapkričio 8 d. Vartotojų teisių įstatyme, kai kalbama apie Vartotojus, ir pirkimo-pardavimo sutartis, kaip apibrėžta 2007 m. sausio 12 d. Civilinio kodekso 6.228-9 straipsnyje, kai kalbama apie Pirkėjus.
27. Defektas - tiek fizinis, tiek teisinis defektas.
28. Fizinis defektas - parduodamo daikto neatitikimas sutarčiai, ypač jei prekė:
a. neturi savybių, kurias turėtų turėti tokio pobūdžio daiktai, atsižvelgiant į sutartyje nurodytą paskirtį, aplinkybes ar numatytą naudojimą;
b. neturi savybių, dėl kurių Pardavėjas užtikrino Vartotoją,
c. nėra tinkama naudoti pagal paskirtį, apie kurią Vartotojas informavo Pardavėją sutarties sudarymo metu, o Pardavėjas neprieštaravo dėl tokios paskirties;
d. buvo pristatyta Vartotojui nepilnos komplektacijos;
e. netinkamo įdiegimo ir sumontavimo atveju, jei šią veiklą atliko Pardavėjas arba trečioji šalis, už kurią Pardavėjas yra atsakingas, arba Vartotojas, kuris elgėsi pagal instrukcijas gautas iš Pardavėjo;
f. neturi savybių, kurias užtikrina gamintojas arba jo atstovas, arba asmuo, kuris daiktą teikia į rinką vykdydamas savo veiklą, arba asmuo, kuris, pateikdamas savo pavadinimą, prekės ženklą ar kitą skiriamąjį ženklą ant parduodamo daikto, prisistato kaip gamintojas, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas nežinojo ir, protingai vertinant, negalėjo žinoti šių garantijų arba jos negalėjo turėti įtakos vartotojo apsisprendimui sudaryti sutartį, arba jei jų savybių trūkumai buvo pašalinti iki sutarties sudarymo.
29. Teisinis defektas - situacija, kai parduodamas daiktas yra trečiosios šalies nuosavybė arba yra apsunkintas trečiosios šalies teise, taip pat kai daikto naudojimo ar disponavimo juo apribojimas atsiranda dėl kompetentingos institucijos sprendimo ar nutarimo.
30. Užsakymas - Pirkėjo valios išreiškimas pateikiamas per parduotuvę, tuo pačiu nustatantis: prekių rūšį ir kiekį; pristatymo būdą; mokėjimo būdą; prekių pristatymo vietą; Pirkėjo duomenis, kurie bus pateikti tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytoje sutartyje.

§2 Bendrosios sąlygos

1. Sutartis sudaroma lietuvių kalba, laikantis Lietuvos įstatymų ir šių taisyklių.
2. Pristatymo vieta turi būti Lietuvos Respublikoje.
3. Pardavėjas privalo ir įsipareigoja teikti paslaugas ir pristatyti prekes be defektų.
4. Visos Pardavėjo nurodytos kainos yra išreikštos eurais su PVM. Į prekių kainas neįskaičiuotos pristatymo išlaidos, kurios nurodytos pristatymo įkainių kainoraštyje.
5. Pardavėjas nesuteikia Pirkėjui garantijos, kaip apibrėžta Civilinio kodekso 6.335 straipsnyje, tačiau informuoja Pirkėją apie žinomas trečiųjų šalių suteiktas garantijas parduotuvėje esančioms prekėms.
6. Visų esminių sutarties nuostatų patvirtinimas, prieigos suteikimas, apsaugojimas ir užtikrinimas, siekiant ateityje gauti prieigą prie šios informacijos, yra vykdomas tokiu būdu:
a. užsakymo patvirtinimas siunčiant nurodytu el. paštu: informaciją apie užsakymus, išankstinę sąskaitą faktūra, informaciją apie teisę atsisakyti sutarties, šias taisykles PDF formatu, pavyzdinę sutarties atsisakymo formą PDF formatu, nuorodas, per kurias galima atsisiųsti taisykles ir pavyzdinę sutarties atsisakymo formą;
b. prie įvykdyto užsakymo, išsiųsto į nurodytą pristatymo vietą, pridedami šie spausdinti dokumentai: pirkimo įrodymas, informacija apie teisę atsisakyti sutarties, šios taisykles, pavyzdinė sutarties atsisakymo forma.
7. Pardavėjas neapmokestina bendravimo su juo nuotolinio ryšio priemonėmis, o Pirkėjas apmoka susijusias išlaidas pagal sutartį, kurią jis sudarė su trečiąja šalimi, teikiančia jam konkrečią paslaugą, kuri leidžia bendrauti nuotoliniu būdu.
8. Pardavėjas užtikrina, kad Pirkėjui parduotuvė tinkamai veiktų naudojant šias naršykles: IE 7 arba naujesnė versija, FireFox 3 arba naujesnė versija, Opera 9 arba naujesnė versija, Chrome 10 arba naujesnė versija, Safari su įdiegtomis naujausiomis JAVA ir FLASH versijomis, naudojant ekranus, kurių horizontalioji skiriamoji geba didesnė nei 1024 px. Trečiųjų šalių programinės įrangos, turinčios įtakos naršyklių veikimui ir funkcionalumui, naudojimas: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari gali turėti įtakos tinkamam parduotuvės rodymui, todėl norėdami, kad norėdami išgauti pilną parduotuvės formadore.lt funkcionalumą, turėtumėte šią programinę įrangą išjungti.
9. Pirkėjas gali pasinaudoti galimybe įsiminti jo duomenis parduotuvėje, kad apsilankius kitą kartą būtų lengviau pateikti užsakymą. Šiuo tikslu Pirkėjas turėtų nurodyti prisijungimo vardą ir slaptažodį, kurie yra būtini norint prisijungti prie savo paskyros. Prisijungimo vardas ir slaptažodis yra simbolių seka, kurią nustato Pirkėjas, kuris privalo juos laikyti paslaptyje ir apsaugoti nuo neteisėtos trečiųjų šalių prieigos. Pirkėjas bet kuriuo metu gali peržiūrėti, koreguoti, atnaujinti duomenis ir ištrinti savo paskyrą parduotuvėje.
Pardavėjas laikosi geros praktikos kodekso.

§3 Sutarties sudarymas ir vykdymas

1. Užsakymus galima pateikti 24 valandas per parą.
2. Norėdamas pateikti užsakymą, Pirkėjas turi atlikti bent jau šiuos veiksmus, kurie gali kartotis kelis kartus:
a. produkto pridėjimas į krepšelį;
b. pristatymo būdo pasirinkimas;
c. mokėjimo būdo pasirinkimas;
d. pristatymo vietos pasirinkimas;
e. užsakymo pateikimas parduotuvėje, naudojant mygtuką "Užsakyti su įsipareigojimu sumokėti".
3. Sutartis su Vartotoju sudaroma jam pateikus užsakymą.
4. Užsakymas, kurį Vartotojas apmoka pristatymo metu, įvykdomas iš karto, o užsakymas, kurį Vartotojas apmoka pavedimu arba per elektroninę mokėjimo sistemą, įvykdomas po to, kai Vartotojo mokėjimas įskaitomas į Pardavėjo sąskaitą.
5. Sutartis su Klientu sudaroma Pardavėjui priėmus užsakymą, apie kurį jis informuoja Klientą per 48 valandas nuo užsakymo pateikimo.
6. Užsakymas, kurį Klientas apmoka pristatymo metu, įvykdomas iš karto po sutarties sudarymo, o užsakymas, kurį Klientas apmoka pavedimu arba per elektroninę mokėjimo sistemą, įvykdomas po sutarties sudarymo ir Kliento mokėjimo įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą.
7. Kliento užsakymo vykdymas priklauso nuo to, ar sumokama visa užsakymo suma ar jos dalis, ar gaunamas prekybos kredito limitas, ne mažesnis nei užsakymo vertė, ar gaunamas Pardavėjo sutikimas išsiųsti užsakymą ir gauti apmokėjimą pristatymo metu.
8. Sutarties objektas išsiunčiamas per prekės kortelėje nurodytą laikotarpį, o užsakymų, kuriuos sudaro daugiau nei viena prekė, atveju - per ilgiausią prekės kortelėse nurodytą išsiuntimo laikotarpį. Terminas pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai užsakymas pradedamas vykdyti.
9. Įsigytas sutarties objektas kartu su Pirkėjo pasirinktu pardavimo dokumentu siunčiamas Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu į Pirkėjo užsakyme nurodytą pristatymo vietą kartu su §2 6.b. punkte nurodytais priedais.

§4 Teisė atsisakyti sutarties

1. Pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymo „6.22811 straipsnis. Sutarties atsisakymo teisinės pasekmės“ vartotojas turi teisę atsisakyti nuotolinės sutarties nenurodydamas jokios priežasties.
2. Nuotolinės sutarties atsisakymo terminas yra 30 dienų nuo prekių pristatymo, todėl pakanka išsiųsti prašymą prieš pasibaigiant jo galiojimo laikui.
3. Prašymą dėl sutarties atsisakymo Vartotojas gali pateikti pagal užpildydamas formą, kurią galima rasti FormAdore svetainėje, arba kita rašytine forma pagal Vartotojų teisių įstatymą.
4. Pardavėjas nesuteikia galimybės pateikti prašymo dėl sutarties atsisakymo kitokia nei rašytine forma.
5. Pardavėjas nedelsiant el. paštu patvirtina Vartotojui (el. paštu, kuris buvo nurodytas sutarties sudarymo metu ir kitu, jei jis buvo pateiktas pateiktame prašyme), kad gavo prašymą dėl sutarties atsisakymo.
6. Atsisakius sutarties, sutartis laikoma negaliojančia.
7. Vartotojas privalo grąžinti prekę Pardavėjui nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties atsisakymo dienos. Prekes reikia išsiųsti Pardavėjui iki termino pabaigos.
8. Prekės, kurių Vartotojas atsisakė, siunčiamos atgal Vartotojo sąskaita, taip pat Vartotojas prisiima visas rizikas susijusias su siuntimu.
9. Vartotojas nėra įpareigotas padengti skaitmeninio turinio pristatymo išlaidų, kuris nėra įrašytas į materialią laikmeną, jei jis nesutiko su tokiu įpareigojimu iki nustatyto sutarties nutraukimo termino pabaigos arba duodamas sutikimą jis nebuvo informuotas apie savo teisės atsisakyti sutarties arba Pardavėjas nepateikė patvirtinimo pagal Vartotojų teisės įstatymo 6.228 straipsnį.
10 Vartotojas yra atsakingas už bet kokį daikto, kuris yra sutarties objektas, vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl to, kad jis buvo naudojamas netinkamai - ne pagal daikto savybes ir funkcionalumą.
11. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso „6.362 straipsnis. Daiktų keitimas ir grąžinimas“, pardavėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Vartotojo pateikto sutarties atsisakymo prašymo gavimo dienos, grąžina vartotojui visas jo sumokėtas sumas. Jeigu vartotojas atsisako sutarties, iš jo gali būti reikalaujama atlyginti tik tiesiogines prekių grą­žinimo (siuntimo arba grąžinimo paštu) išlaidas. Šių išlaidų pardavėjas neprisiima.
12. Pardavėjas grąžina mokėjimą naudodamas tą patį mokėjimo būdą, kurį naudojo Vartotojas, nebent Vartotojas aiškiai sutiko su kitu mokėjimo būdu, dėl kurio Vartotojas nepatiria jokių išlaidų.
13. Pardavėjas gali sulaikyti mokėjimo grąžinimą Vartotojui tol, kol prekė bus grąžinta arba kol Vartotojas pateiks įrodymus, kad išsiuntė prekę atgal, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau.
14. Pagal Vartotojų įstatymo „6.22810 straipsnis. Vartotojų teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties“ vartotojas neturi teisės atsisakyti sutarties:
a. kai kaina ar atlygis priklauso nuo finansų rinkos svyravimų, kurių Pardavėjas nekontroliuoja ir kurie gali atsirasti nepasibaigus sutarties nutraukimo terminui;
b. kai paslaugos objektas yra ne surenkamas daiktas, pagamintas pagal individualias vartotojo specifikacijas arba skirtas patenkinti jo individualius poreikius;
c. kai paslaugos objektas yra daiktas, kuris greitai genda arba turi trumpą galiojimo laiką;
d. kai paslaugos objektas yra daiktas, pristatomas sandarioje pakuotėje, kurio po pakuotės atidarymo negalima grąžinti dėl sveikatos ar higienos priežasčių, jei pakuotė buvo atidaryta po pristatymo;
e. kai paslaugos objektas yra daiktai, kurie po pristatymo dėl savo pobūdžio yra neatskiriamai sujungiami su kitais daiktais;
f. kai paslaugos objektas yra garso ar vaizdo įrašas arba kompiuterinė programinė įranga, tiekiama sandarioje pakuotėje, jei pakuotė buvo atidaryta po pristatymo;
g. kai pristatomas skaitmeninis turinys, kuris nėra įrašytas į materialią laikmeną ir paslaugos vykdymas pradėtas su vartotojo sutikimu prieš nustatytą sutarties nutraukimo terminą ir o Pardavėjas pranešė apie sutarties nutraukimo praradimo teisę.
h. kai pristatomi laikraščiai, periodiniai leidiniai ar žurnalai, išskyrus prenumeratos sutartis.

§5 Garantija

1. Pardavėjas Vartotojo atžvilgiu dėl defektų yra atsakingas pagal taisykles, apibrėžtas Civilinio kodekso „6.22814 straipsnis. Kokybės garantija (komercinė garantija)“ ir kituose straipsniuose.
2. Sutarties su vartotoju atveju, jei fizinis defektas nustatomas nepraėjus vieneriems metams nuo daikto pristatymo momento, laikoma, kad defektas egzistavo tuo metu, kai rizika buvo perduota Vartotojui.
3. Jei parduota prekė yra su defektais, Vartotojas gali:
a. pateikti prašymą, kuriame prašoma sumažinti kainą;
b. pateikti prašymą dėl sutarties nutraukimo;
nebent Pardavėjas nedelsiant ir nesukeldamas pernelyg didelių nepatogumų Vartotojui pakeis nekokybišką daiktą kokybišku arba pašalins defektą. Tačiau, jei Pardavėjas jau pakeitė ar sutaisė daiktą arba Pardavėjas neįvykdė pareigos pakeisti daiktą daiktu be defektų arba pašalinti defektą, jis neturi teisės pakeisti daiktą arba pašalinti defektą.
4. Vartotojas vietoj Pardavėjo siūlomo daikto defektų pašalinimo, gali reikalauti pakeisti daiktą daiktu be defektų arba vietoj daikto pakeitimo reikalauti pašalinti defektus, išskyrus atvejus, kai daikto atitikties sutarčiai užtikrinimas Vartotojo pasirinktu būdu yra neįmanomas arba reikalauja pernelyg didelių išlaidų, palyginti su Pardavėjo siūlomu būdu; vertinant pernelyg dideles išlaidas, atsižvelgiama į daikto be trūkumų vertę, nustatyto trūkumo rūšį ir svarbą, taip pat į nepatogumus, kuriuos Vartotojas patirtų pasirinkęs kitą daikto trūkumų šalinimo būdą.
5. Vartotojas negali atsisakyti sutarties, jei prekės defektas yra nereikšmingas.
6. Jei parduota prekė yra su defektais, Vartotojas taip pat gali:
a. reikalauti, kad prekė su defektais būtų pakeista preke be defektų;
b. reikalauti, kad defektas būtų pašalintas.
7. Pardavėjas yra įpareigotas pakeisti prekę su defektu į prekę be defekto arba pašalinti defektą per tokį laiką, kad Vartotojui nebūtų sukelti nepatogumai.
8. Pardavėjas gali atsisakyti patenkinti Vartotojo prašymą dėl žalos atlyginimo, jei Vartotojo pasirinktas defekto pašalinimo būdas neatitinka sutarties nuostatų arba jei, lyginant su kitu galimu defekto pašalinimo būdu, šis, pagal sutarties nuostatas, reikalautų didelių išlaidų.
10 Tuo atveju, Jei prekė su defektais buvo sumontuota, Vartotojas gali reikalauti, kad Pardavėjas ją išmontuotų ir vėl sumontuotų, pakeitęs daiktą su defektais daiktu be defektų arba pašalintų defektus, tačiau privalo prisiimti dalį išlaidų, viršijančių parduoto daikto kainą, arba jis gali pareikalauti, kad Pardavėjas padengtų dalį pakartotinio išmontavimo ir sumontavimo išlaidų, neviršijančių parduoto daikto kainos. Jeigu Pardavėjas nevykdo savo įsipareigojimų, Vartotojas turi teisę atlikti šiuos veiksmus Pardavėjo sąskaita ir rizika.
11. Vartotojas, kuriam galioja garantijos teisė, yra įpareigotas Pardavėjo sąskaita pristatyti prekę su defektu skundo teikimo adresu, o jeigu dėl daikto pobūdžio ar jo montavimo būdo daikto pristatymas Vartotojui būtų pernelyg sudėtingas, Vartotojas privalo pateikti daiktą Pardavėjui daikto buvimo vietoje. Jeigu Pardavėjas nevykdo savo įsipareigojimų, Vartotojas turi teisę grąžinti prekę Pardavėjo sąskaita ir rizika.
12. Pakeitimo ar remonto išlaidas padengia Pardavėjas, išskyrus atvejį nurodytą §4 paragrafo 10 punkte.
13. Pardavėjas privalo priimti iš Vartotojo nekokybišką prekę, jei jis prekę keičia kokybiška arba Vartotojas atsisako sutarties.
14. Pardavėjas per keturiolika dienų atsakys į:
a. prašymo pateikimą, kuriame prašoma sumažinti kainą;
b. prašymo pateikimą dėl sutarties nutraukimo;
c. reikalavimą, kad prekė su defektais būtų pakeista į prekę be defektų;
d. reikalavimą, kad defektas būtų pašalintas.
Priešingu atveju laikoma, kad jis pripažino Vartotojo prašymą ar reikalavimą pagrįstu.
15. Pardavėjas atsako dėl garantijos, jei fizinis defektas nustatomas per dvejus metus nuo prekės pristatymo Vartotojui, o jeigu pardavimo objektu yra naudota prekė - per vienerius metus nuo prekės Vartotojui pristatymo.
16. Vartotojo reikalavimas pašalinti defektą arba pakeisti daiktą, parduodamą be defektų, pasibaigia po vienerių metų nuo defekto nustatymo dienos, bet ne anksčiau kaip po dvejų metų nuo prekės perdavimo vartotojui dienos, o jei pardavimo objektas yra dėvėtų punktas, per vienerius metus nuo ieškant defektas dienos. pernešimo per elemento vartotojui.
17. Tuo atveju, kai Pardavėjo ar gamintojo nustatytas daikto tinkamumo naudoti terminas baigiasi praėjus dvejiems metams nuo prekės Vartotojui pardavimo datos, Pardavėjas pagal garantiją atsako už bet kokius fizinius daikto defektus, kurie atsirado prieš šio termino pabaigą.
18. §4 paragrafo 15-17 punktuose nurodytais terminais Vartotojas gali pateikti prašymą dėl sutarties atsisakymo ar kainos sumažinimo dėl parduoto daikto fizinio trūkumo, o jeigu Vartotojas pareikalavo pakeisti daiktą su trūkumais daiktu be trūkumų arba pašalinti trūkumus, sutarties nutraukimo prašymo pateikimo arba prekės kainos sumažinimo prašymo terminas prasideda pasibaigus prekės pakeitimo ar defekto pašalinimo terminui.
19. Tuo atveju, kai teisme ar arbitražo teisme atliekamas tyrimas dėl vienos iš garantijoje numatytų teisių, terminas kitų įgaliojimų, priklausančių Vartotojui, terminas sustabdomas iki galutinio proceso pabaigos. Ta pati nuostata taikoma ir tarpininkavimo procedūroms, pagal kurias terminas, per kurį vartotojas turi teisę pasinaudoti kitomis garantijos teisėmis, pradedamas skaičiuoti nuo teismo atsisakymo patvirtinti tarpininko pasiektą susitarimą arba neefektyvios derybų pabaigos.
20. Norint pasinaudoti garantijos teisėmis dėl parduodamo daikto teisinių defektų, taikomi paragrafo §4 15-16 punktai, tačiau terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai Vartotojas sužinojo apie defektą, o jei Vartotojas apie trūkumą sužinojo tik dėl trečiosios šalies veiksmų, - nuo tos dienos, kai įsiteisėjo teismo sprendimas, priimtas ginče su trečiąja šalimi.
21. Jei dėl daikto defekto Vartotojas pateikė prašymą dėl sutarties atsisakymo arba kainos sumažinimo, jis gali reikalauti atlyginti žalą, kurią patyrė dėl to, kad sudarė sutartį nežinodamas apie egzistuojančius defektus, net jei žala atsirado dėl aplinkybių, už kurias Pardavėjas neatsako, visų pirma jis gali reikalauti atlyginti sutarties sudarymo išlaidas, daikto surinkimo, transportavimo, saugojimo ir draudimo išlaidas, atlyginti patirtas išlaidas, jei jomis nepasinaudojo ir jų neatlygino trečioji šalis, ir atlyginti bylinėjimosi išlaidas. Tai nepažeidžia nuostatų dėl žalos atlyginimo, remiantis bendrais principais.
22. Defekto nustatymo termino pabaiga neužkerta kelio pasinaudoti garantijos teisėmis, jei Pardavėjas piktybiškai nuslėpė defektą.

§6 Privatumo politika

1. Vartotojų pateiktų asmens duomenų valdytojas yra Pardavėjas.
2. Išsamios asmens duomenų, naudojamų parduotuvės užsakymams įvykdyti, rinkimo, apdorojimo ir saugojimo taisyklės aprašytos privatumo politikoje, kurią rasite adresu: formadore.lt/informacija/privatumo-politika

§7 Asmens duomenų apsauga

1. Asmens duomenų administratorius yra FORMADE Michał Wrzesień, Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa, el. paštas: info@formadore.lt. Bet kokie prašymai dėl jūsų asmeninių duomenų turėtų būti siunčiami šiuo el. paštu.
2. Administratorius renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis gavęs Jūsų sutikimą ir vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais. Jūs turite teisę nepateikti Taisyklėse ir sąlygose nurodytų asmens duomenų, būtinų sutarčiai sudaryti, tačiau dėl to ši sutartis negalės būti sudaryta.
3. Jūsų duomenimis su trečiosiomis šalimis dalijamės tik tam, kad galėtume jums suteikti visas šiose taisyklėse nurodytas paslaugas.
4. Asmens duomenis saugome Europos ekonominėje erdvėje. Asmens duomenys gali būti teisėtai perduoti ir apdoroti už šios erdvės ribų, naudojant tinkamas duomenų apsaugos priemones.
5. Norėdami gauti mūsų turimų duomenų apie Jus kopiją, atsiųskite užklausą mūsų el. paštu: info@formadore.lt.
6. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 7 metus po to, kai nebelieka priežasties, dėl kurio jie buvo surinkti.
7. Jūs turite teisę susipažinti su savo duomenimis, juos koreguoti, atnaujinti, būti pamirštam, apriboti duomenų tvarkymą, perkelti savo asmens duomenis, nebūti automatizuoto sprendimo subjektu, prieštarauti, pateikti skundą priežiūros institucijai.
8. Duomenų valdytojas profiliuoja duomenis tik statistikos ir plėtros tikslais ir tik vidiniais tikslais, ir tai nesusiję su jokiais sprendimų priėmimo procesais profiliuojamo duomenų subjekto atžvilgiu.

§8 Baigiamosios nuostatos

1. Jokia šių sąlygų nuostata nesiekiama pažeisti Pirkėjo teisių. Taip pat šių sąlygų negalima taip interpretuoti, nes, nes tuo atveju, jei kuri nors šių taisyklių dalis neatitinka taikytinos teisės, Pardavėjas deklaruoja, kad besąlygiškai laikosi šios teisės ir ją taiko vietoj ginčijamos taisyklių nuostatos.
2. Registruotiems Pirkėjams apie taisyklių ir jų taikymo srities pakeitimus bus pranešta el. paštu (el. pašto adresu, nurodytu registruojantis arba užsakant). Pranešimas bus išsiųstas likus ne mažiau kaip 30 dienų iki naujų taisyklių įsigaliojimo. Pakeitimai daromi siekiant suderinti taisykles su galiojančiais teisės aktais.
3. Su aktualia taisyklių ir sąlygų redakcija Pirkėjas visada gali susipažinti taisyklių ir sąlygų skirtuke (formadore.lt/informacija/parduotuves-taisykles). Vykdydamas užsakymą ir visą galiojantį garantijos laikotarpį Pirkėjas privalo laikytis taisyklių, su kuriomis jis sutiko pateikdamas užsakymą. Išskyrus tuos atvejus, kai Vartotojas mano, kad ji yra mažiau palanki nei dabartinė, ir informuoja Pardavėją apie dabartinės sutarties pasirinkimą kaip privalomą.
4. Šiose taisyklėse neaptartais klausimais taikomi atitinkami taikytini teisės aktai. Vartotojo pageidavimu ginčai sprendžiami tarpininkavimo arba arbitražo būdu. Kraštutiniu atveju ginčus išsprendžia teismas, turintis vietos ir materialinę jurisdikciją.

Warszawa, 2023-04-06

Šioje svetainėje naudojami slapukai pagal Privatumo politiką